top of page
poshte-darwazeh-tehran.jpg

پشت دروازه تهران:
 نگاهی دیگر به نقش دین در

حکومت


با نگارش تازه وافزوده ها
(سال 1387)

برای خواندن و یا دانلود فایل کتاب در قالب PDF، بر روی تصویرکتاب‌  کلیک کنید
معرفی کتاب «پشت دروازه ی تهران» -
چاپ اول: سال 1379

اگر هنوز و با وجود این همه نمونه‌های تاریخی کسانی هستند که به جناجی از شیعیان ـ برای برون رفت از گرداب کنونی کشور ایران ـ امید بسته‌اند، یا هنوز ویژگی‌های مذهبی و ایدئولوژیک را ناشناخته‌اند، یا در همدستی‌آشکار و نهان با سردمداران مذهبی کشورهای این‌که. مردم را باردیگر به قربانگاه بفرستند، ابایی ندارند. به همین دلیل به این گونه «امتیاز دادن‌ها» و این‌گونه «همدستی‌ها» به هیچ عنوان نباید امكان نظر داد، تا نسل دیگری از ملت ایران را در منگنه‌ای بیخبری از تاریخ، نشناختن ماهیت دیكتاتورهای مذهبی و ساده‌اندیشی روشنفكرانش به موش‌ندن آزمایشگاه نادانی كرد.

 

برای گستنِ دینِ، برهم ر کهنه‌ی سی سی سی استقر ستحک ستحک م م و مردمس ج ج ج ج متمدن، بر نس نس ف ز ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه شهندشه شهندشهندیشه شهندیشهندیشهندیشهندیشهندیشهندی ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه هیچ ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه ندیشه م یروکت تنه رزش رزش رزش نس نس نی د یدئو یدئو یدئو یدئو ز ز نس نس نس نس نس نس نس نس نس نس میس میس میس میس میس میس میس میس میس میس. چشم‌اندازِ آینده‌ی ایران ـ حتا اگر ما نباشیم ـ ایرانی آزاد و آباد برای همه‌ی ایرانیان است. این كف‌های روی آب را «موجِ آگاه» مردم خواهند برد. باور كنیم!

 

اگر تاریخ را بشناسیم و بدانیم که ایرانیان اولین ملتی بودند که پیش از سایر ملت‌های صاحب تاریخ، بیانیه‌ای حقوق جهانی بشر را در 2500 سال پیش از این تدوین کرده‌اند، و از اصول اساسی و بدیهی این منفست، تحمل دگراندیشان و برابری حقوق همه‌ی انسان‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند. ز هر، و ست ست کس کس کس ین ر درخش درخش درخش نژ نژ نژ دمده خو خو د د برد ب ب یر یر یر یر یر یر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د برد د د د

bottom of page