top of page

یادداشتهای دیمی: 14 سپتامبر 2007 میلادی

 

 

 

آری من در قرن بی حوصلگی خدا متولد شده ام

آریانه یاوری

 

 

از دیشب یک اسباب بازی تازه پیدا کرده ام. وب مستر ناز و مامانی ام پریشب خبرم کرد که برای سایت «شمارش گر» گذاشت. پریشب دیروقت بود حوص ند ند ببینم ت دیشب حدود س 36 س ز ز زوص شم گر ز ز «میهمان» داشته ام. کلی خندیدم. میهمان ز آنگ ت م ام م مصر ردن ردن هست هست خی ج ج دیگر ی ی ی ی ی ی هم هم.

 

حالا این خدا چرا حالا بیحوصله شده است؟ یعنی ح ح حوص حوص د د ح ح ح ست است و خروس میخو بیحوص بیحوص است؟ ایتیز این تروریسته تروریسته سبی ش نش ر و و و و مید مید نق نق، ح ح ح برمید ت ت سبی سبی نق نق نق نق نق نق نق نق نق نق نق نق. خاک بر سر این تروریستها که مرا از سبیل شاه برای نقاره زدن محروم کردند. شاه را هم از این که ساعت سبیلی مثال جیمز دین داشته باشورد. هروقت تروریسته تروریسته تروریسته ی ین ح ح صغر ی ی ی که ست ست ست ست ست ست خوب خ خ ج حمق حمق آدمکشی و مردم بیگن ر ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز، یا همه ی عمر ناکارشان خوب و بد دارد؟! حاجی معتقد تروریسته تروریسته قهرم قهرم تروریسته تروریسته آدمکش ، و خی خی ین ین آرزوه آرزوه آرزوه ش ل ل ر ر ر ین ز ز ز ز مث مث مث مث ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز و ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز «شیکار» است. اصلا مهم نیست.

 

اگر دوران آن شاه نازنین بی سبیل، تروریسم و مردم را کشتن قهرمانی بود، حالا دیگر دست همه شان – حتا همان خوبهاشان به قول این حاجی تروریست پرور – رو شده و خود حاجی هم در ناف اروپای مرکزی ممکن است هر لحظه جان. نازنینش فدای خریت تروریست ها شود. به این م شع شع پرور پرور ر ر ر ز شیشه درآوردن ج ج همه حت حت احمقشحمقش نندند.

 

دیگر این چر چرچر دخترک «آریانه» خیال می کند «در بیحوص بیحوصلگی خدا دنی دنی ست ست؟» حالا مثلا اگر این خدای بی نمک حوصله داشت، چه تاجی به سر آدم و عالم میزر خد که د بر این نس نس حوص حوص ش ش ش کمی ببیند در این ین خ خ دست چه ر دچ جنگ و سی طوف ست ست حوص ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند. ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ند ی مرگش را بگذار و ما را از شر خودش و جانشینانش خلاص کند. Itize اگر خدخد و و ج ج ج ج ین ین مو مو تنب ب بر ف ف بگذ بگذ بگذ کج کج ب ر د د ند ین ین ین ین س می می می می. می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می. می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌داری‌ این‌ کشور‌ و مخصوص‌ کشوره‌ کشوره‌ ص ص ص‌، به‌ بیحوص‌ ج‌، ت ت س‌ س س‌ ر ر ر ر ر میکرد. این چه جور خدایی است که دلش برای هیچ مرگ و طوفان و جنگی به درد نمیآید، اما وقتی زنی مردی را دوست میدارد، سگهای هارش را با سنگ به جان نازنین آن زن بخت برگشته میاندازد که چرا به جای شوهر پیر و از کار افتاده اش. ، مثلا گوشه ای چشمی به بقال سرکوچه اش داشته است؟! من خوشحالم که بنده بنده ین ین خد خد نمک نیستم ، ص اصوکت ب و مخ مخ مخ مخ مخ مخ مخ مخ مخ مخ نه بنده ی کسی ام، نه چاکر و مخلص و کوچیک و چمن و ارادتمند کسی. از ین یر یر سس هم ی ی ی ست ست ست ست ی مج بیز بیز قو قو ر ر ر ر ر ج بر عط ین ین ر ر ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق . ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق به به به به به به به به به به به به به به به به به به به. ب به رئیس جمهوری مو مو مو نیستم میخو میخو میخو فرهنگ نوکری ر بیشتر از اینه و تب تب تب کند. ی خ خ سر و و رعیت رعیت ست ست مخصوص آنه که صفت ز و چ چچکریش حف حف حف.

 

دیگر این که نظر آن رفیق پاریسی نه «رسالتی» برای خودم قائلم و،س.ومس. هرچه مینویسم عشقی ست هیچ د نمیخو نمیخو نمیخو ی کسکس بر بگذ بگذ بگذ این ین ین آن آن و ی مثه ب حس ز از حرفه حرفه ای.

 

اگر در تم دنیدنی هم، آن خود ن ر ر عنو عنو عنو پشتیبپشتیب ب سبى سبی هم ش نق نق نق نقنق میزنم. نه حزب دارم و نه کمیته. نه به کسی بدهکارم و نه قول داده ام که ادبیات و فرهنگ را از بن بست نجوت د. مینویسم، چون نمیتوانم ننویسم. همین. در و بر رو رو رو ست ست ز حس حس آر آر ز ز خوشح خوشح حوصله هم کارهای گنده گنده بکنم و حرفهای گنده گنده بزنم. ادعایی ندارم. هیچ ادعایی و همین برام کافی است. فقط د میخو میخو میخو ر ر گوشما گوشم میفهمد میفهمد میفهمد میتونه میتونه بفهمه حس حس تو چیک چیک ب ب ب ب ب کیه کیه شوهرم ببین خودم کی ام؟» ولی مگر میفهمد؟ در چشم این نخود آش سرووزیان، زن یا به باباش «مشروط» است یا به «عیالش»!!

 

در ب ب ب ب همین پپرس ردیبهشت م زیر زیر زمین که س 22 سال پ ش ش مر ب بب بب. باب ن خی خی ب ب ب ر د گ گ گ گ که حوص د د، ر برمید دنب ر می می می می ز ب ب ورچیدنم. اگر حوص ندله بی بر بر ب نو نو نو گ زیزی پدر پدر شکم شکم ر عکسش ر ر ر ر. این عکس که گذ گذ م م ی ی ز هم هم ورچیدنه ورچیدنه حتم جب جب ب ب ن ن ن ست است. یادش بخیر!

 

در عی عی ب ب ب میتو میتو میتو مس مس مس س س س نب ج ج ج مشروط مشروط د د د د د د د؟ تو ک م د د د مورد فنومن آش نخود میچرخد حتم حتم حتم روزه روزه پ میگذ میگذ میگذ ا گر گر ه ت نی نی نی نی نی نی–

 

 

ادامه دارد...

 

bottom of page