top of page
yaddashthaye-deymi-1.jpg
برای خواندن و یا دانلود فایل کتاب در قالب PDF، بر روی تصویرکتاب‌  کلیک کنید
یادداشتهای دیمی - 14 مارس 2008 میلادی

از ی ی م حرفه ر ق ق دد کوت کوت نی نی به این ی یی ی یید حس نمیکنم. ب ب ین ی یاد که عمرش چند ب ب ب نیست س س منند ز ز این این ین می چر چر ز ز حرفه آدمه ز ز ر دیگر دیگر نمی بینند، به دیگران نشان می دهند. شاهرخ مسکوب کس کس بی و واهمه رحرفه در ف ف ی ی س نوشت چ چ رساپ. در همه این سس غیبت و ز ج ج بر خ خ خ خ خ زی زی زی به خو م ز ز ب ب ب بب. تقلید از «روزه ر و و و و و ند ند قد قد و و و ین ین ین ین ین ین ی ی ین ین ین ین ین سر سر سر در ین تف تفت تف تفت فت فت فت فت فت فت فت فت فت فت افت از گسسته م به جمعی دیگر دیگر خوشش خوشش خوشش خوشش ز ز بیز م م و خوش بسی بسی ز ز این گستنه م م م گ حت ین ین آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج. آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج پرنسیپم struction نزند م م و و و و و ز ز ز غمگینم غمگینم ی ی ی م م م ز ز ز نقدم نشسته است که که نمی دانی که نمی دانی. نمید نمید و این که: «عشق و دوست داشتن گناه نیست!» حیف، صد حیف! ک ک ین این س ب دیگر شکسته ی ر ر ر زد نتظ نتظ نتظ م ط بر بر بر دوستی ر د دوستی ق ب ب ب هم ...

bottom of page