top of page
N[1].Afshari_1_edited.JPG
<<< ادامه
فرکانس ِ بودن (4) - 27 اسفند 1388 / 18 ماه مارس 2010 میلادی

برای ی دوست آن آن آن دوستش ددوستش د آن دوستم د بهترین ها ر دارم. امیدووککت س س س س س س ش ش ش ن م سریر مدیریت مدیریت کشورم کشورم ین بر بر م تنه یر یر ز ز ز ز ز ست/ست ست ست کشور ر بر ین ین شهز شهز شهز میده میده ز تم تبعیضه دینی/قومی دغ دغ دغ، ج ج ج ج!

Neues Bild33_edited.JPG
فرکانس ِ بودن (3) - 12 اکتبر تا 18 دسامبر 2008 میلادی

 22 اکتبر زاد روز نادرشاه سردار بزرگ ایران است که در سال 1688 در دستگرد خراسان به دنیا آمد و 59 سال کرد و مرزهای ایران را در شمال و شمال غربی، جنوب و شرق به زمان ساسانیان. اندود و شم شم و عثم عثم عثم رر ز قفق و ه ه رمنی رمنی ر ر شهره شهره کرب ر ر ر ر ر شد.

Neues Bild34_edited.JPG
فرکانس ِ بودن (2) - 7 اوت تا 29 سپتامبر 2008 میلادی

ح.الف. تلفن کرد که آیا شما ارتباطی با این جماعت مصدقی چیها دارید؟ گفتم: نه! گفت: ولی داستانهای شما در سایت یکی از گنده های این جماعت بازچاپ می شوند. گفتم: تیم برمیدارند. بین من و اینها هیچ ارتباطی نیست. مصدقی هم نشده ام. به نظر من آن بود مم مم راکت داشت پوپو پوپو ب مید ب ب شمس قن قن ک ک ش ش ش ...

Neues Bild36_edited.JPG
فرکانس ِ بودن (1) - 14 ژوئن تا 6 اوت 2008 میلادی

این نزدیکیهلی ست در م م م م ز ز ز ی عبور به ینج ینج ینج میگذ ب ز پ پ پ ی ی ی ی - خی ین این دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو چون دیواری از دو سوکشیده اند تا زیر پات... و خیلی هراسناکند.

bottom of page