top of page

یادداشتهای دیمی: 14 مارس 2008 میلادی

 

 

 

از ی ی م حرفه ر ق ق دد کوت کوت نی نی به این ی یی ی یید حس نمیکنم. ب ب ین ی یاد که عمرش چند ب ب ب نیست س س منند ز ز این این ین می چر چر ز ز حرفه آدمه ز ز ر دیگر دیگر نمی بینند، به دیگران نشان می دهند. شاهرخ مسکوب کس کس بی و واهمه رحرفه در ف ف ی ی س نوشت چ چ رساپ. در همه این سس غیبت و ز ج ج بر خ خ خ خ خ زی زی زی به خو م ز ز ب ب ب بب. تقلید از «روزه ر و و و و و ند ند قد قد و و و ین ین ین ین ین ین ی ی ین ین ین ین ین سر سر سر در ین تف تفت تف تفت فت فت فت فت فت فت فت فت فت فت افت از گسسته م به جمعی دیگر دیگر خوشش خوشش خوشش خوشش ز ز بیز م م و خوش بسی بسی ز ز این گستنه م م م گ حت ین ین آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج. آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج آنج پرنسیپم struction نزند م م و و و و و ز ز ز غمگینم غمگینم ی ی ی م م م ز ز ز نقدم نشسته است که که نمی دانی که نمی دانی. نمید نمید و این که: «عشق و دوست داشتن گناه نیست!» حیف، صد حیف!

 

ک ک ین این س ب دیگر شکسته ی ر ر ر زد نتظ نتظ نتظ م ط بر بر بر دوستی ر د دوستی ق ب ب ب هم ...

 

در ین ف ف ی م بر بر ست ست ی ی ی تنه شبه ست ست بر بر میخو میخو و و ... اما نمی توانم هیچکس را جایگزین آن دوست از دست رفته کرد. هیچکس جایگزین و جانشین ندارد. هرکس در دلم جای خودش را دارد.

 

پیوستن به جمع بر رای بردن «س سایتی» ت خوب رفته ست ست ست ست س عز عز ین این ر »را باشته باشم! و اما س ر ر ین ف رف ر ند ند م م م تندب چ م م ین ین ین ین ین ین یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر یر ouncer » شده ام...

 

این ین خوبی ا ا آ آغ مخ مخ عضو و ش ش ین ین ین ی ی ب ی بر گونه بر بر و ق بروکت بر شدن ...

 

در سال گذشته در رابطه با بچه هام موفق تر از سالهای پیش بوده ام. سوء تفسير س س س گذشته بين اين ين ه ه ه ه ه ه ر ر ك ك ك تصميم گيري سي سي حمق حمق م م ز ح ب تف تف تف د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د هر سه شان در زندگیشان موفقند و خوشحال... و این خوشحالترم می کند.

 

امسال بسیار خواندم و بسیار هم نوشتم. شنیده م ع پر پر ند ند ند ند ز ز وز ط ط ط حس حس و ک سی سی سی ر کن گذ گذ م struction!» هیه که د م م نصروککت میم میم میم گر گر گر گر ش ش م م بگذ ر ر روم ب به ی ی بر بر بربر «خواجی یاهند!

 

امس بجز کوت کوت کت کت کک شادرو حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد سی ین م م م سف سف ن بود م د کوت م م م دوت د خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خی خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي خي ین وسی ی ی مبن مبن این ین د د د ا شتب شتب ر ز ز ز ز ز ز د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ا شتب شتب

 

دیگر این که امسال کلی بادیو شمای شم گفتگویش هر چندش ر س گذایتم ام.

 

همینجا از دوستی که زحمت تنظیم این گفتگوها را میکشد، سپاسگزاری میکنم...

 

اینی ی روزه عنو عنو عنو عنو عنوی دیمی خو متن ک ک ک آن ر کت کت س س س به پی پی.دی.دی.دی. خواهم گذاشت. و اما نوروز... سال نو بر همه ی هم میهنانم مبارک باد. همه چیزه چیزه ح ح چه ... چه سوری سفره ی هفت ف ف ز ز ز ز ب ب ب ب ، تک خ دید بزرگتره بزرگتره ، ، شم شم شم شم ، به در ، پ م ن ن ن م م م کوچو کوچو قرمز و بوسه بوسه ه آشتیه آشتیه کدورته کدورته کدورته ... خی چیزه بر د د خ نگیز انگیز. همینجا ز ز سپ سپ سپ سپ بر بر بر طفه طفه ب مهرب مهرب ز ن این ین و و و ر ر ر ر ر ر خو خو خو می شود مهر گشود.

 

همه آن آن آن مهرب مهرب مهرب می کنند و همه آن آن ر ر ر د د د کت من ش ش ش ش ش م م حتر حتر حتر ع ین ین خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد. خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خدا خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد.

 

 

به امید روزهایی بسیار بهتر از اینها

 

نادره افشاری

 

14 مارس 2008 میلادی

bottom of page